Technik robót wykończeniowych

Technik wykZAWÓD: TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest nowym zawodem wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 622). Jego utworzenie było wynikiem m.in. rekomendacji ze strony pracodawców branży budowlanej, w opinii których rynek budowlany oczekuje coraz wyższej jakości prac wykończeniowych – współczesne trendy na rynku budowlanym opierają się głównie na innowacyjności (nastawienie proekologiczne oraz technologiczne) oraz nowoczesnej jakości stosowanych materiałów i rozwiązań. Stąd, jak podkreślali pracodawcy, niezbędne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry w tym obszarze i dotychczasowy, zawodowy poziom kształcenia, stał się niewystarczający.

Pracownik wykonujący zawód technika robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje następujące zadania zawodowe:

 • czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
 • przedmiar robót przewidzianych do wykonania, obliczanie zapotrzebowania materiałowego,
 • wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,
 • określenie i przygotowanie materiałów do zaplanowanych prac wykończeniowych,
 • wykonywanie robót tapeciarskich, tynkarskich, okładzinowych, posadzkarskich, nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich,
 • montaż suchej zabudowy,
 • wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,
 • nadzorowanie, koordynowanie oraz ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
 • wykonywanie odbioru robót wykończeniowych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:
• przedsiębiorstwach budowlanych,
• wytwórniach prefabrykatów,
• laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
• biurach projektowych,
• hurtowniach materiałów budowlanych,
• administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
• instytucjach naukowo-badawczych,
• pracowniach konserwacji zabytków.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • dobry stan zdrowia,
 • sprawność fizyczna i ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
 • pamięć wzrokowa,
 • koncentracja i podzielność uwagi,
 • refleks,
 • brak lęku przestrzeni i wysokości,
 • gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, chociaż w większości wypadków wykonuje się we wnętrzach budynków (w okresie zimowym prace wykonuje się w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych),
 • spostrzegawczość.

Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym, uzyskaniem tytułu TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Skip to content