Egzaminy

 


Egzamin maturalny

Darmowa witryna internetowa umożliwiająca szybkie i czytelne wypełnienie deklaracji maturalnej: https://deklaracja.edu.pl/

Informacja o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2018/2019  [pdf]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – absolwentów od 2016r.  [docx]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – absolwentów do 2015r. [docx]

Termin złożenia deklaracji wstępnej   minął 1 października 2018r, ostatecznej   7 lutego 2019r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym [doc]

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym 4 lipca 2019r.

Egzamin w terminie dodatkowym i poprawkowym [doc]

Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w nowej formule egzaminu [doc]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 [pdf]

 


 Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów pisemnych w roku szkolnym 2018/2019:

Sesja 1: 10 stycznia 2019r.

Sesja 2: 18 czerwca 2019r.

Terminy egzaminów praktycznych – według harmonogramów. Harmonogramy do odbioru na miesiąc przed egzaminem.

Data wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019:

Sesja 1: 22 marca 2019r.

Sesja 2: 30 sierpnia 2019r.

 

Harmonogram egzaminu w sesji 1. styczeń/luty 2019 [doc]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego [pdf] – uczeń składa deklarację na 4 miesiące przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Materiały i przybory pomocnicze [doc]

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie obowiązującym w roku szkolnym 2018/2019 [pdf]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 [pdf]

UWAGA ABSOLWENCI!!!

W przypadku absolwentów trzecie i kolejne podejście do egzaminu jest płatne i wynosi: 182,44 zł za cały egzamin (60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część ‎praktyczną)‎. Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

Absolwenci,  którzy zdali egzamin poprawkowy i posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję okręgową. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek absolwenta. Wzór wniosku [pdf].

W roku szkolnym 2016/2017 „stary egzamin” zawodowy  tzn. dla absolwentów przed 2015r. przeprowadzony był po raz ostatni. Po tym terminie, zdający mogą przystąpić tylko do „nowego egzaminu”  zawodowego z kwalifikacji.

 


Egzamin gimnazjalny

 

Informacja o egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2018/2019 [pdf]

Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać na egzaminie gimnazjalnym [pdf]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 [pdf]

 


Więcej informacji o egzaminach można znaleźć na stronie internetowej
OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl

Serwis inernetowy dla uczniów i absolwentów: http://wyniki.oke.gda.pl/