EgzaminyEgzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2022/2023  [pdf]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu, informacja jak poprawnie wypełnić deklarację, informacja dla absolwentów o ewentualnych opłatach   [pdf]. Instrukcja wypełniania i składania e-deklaracji [pdf]

Termin złożenia deklaracji wstępnej   30 września 2022r., ostatecznej   7 lutego 2023r.

Harmonogram egzaminu w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym [pdf]

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym 7 lipca 2023r.

Egzamin w terminie dodatkowym  i poprawkowym [doc].

Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w nowej formule egzaminu [doc]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023 [pdf]

 


 Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów  w roku szkolnym 2022/2023:

Sesja 1: część pisemna 10 – 14 stycznia 2023r. (deklarację należy złożyć do 15 września 2022r.); część praktyczna 9 – 21 stycznia  2023r. – kwalifikacje trzyliterowe
Sesja 1: część pisemna 10  stycznia 2023r. (deklarację należy złożyć do 15 września 2022r.); część praktyczna 9 – 21 stycznia  2023r. – kwalifikacje dwuliterowe

 

Sesja 2: 2  -7  czerwca 2023r. (deklarację należy złożyć do 7  lutego 2023r. lub 7 kwietnia 2023r. dla uczniów którzy nie zdali egzaminu w Sesji 1.); część praktyczna 1 – 18 czerwca 2023r. – kwalifikacje trzyliterowe
Sesja 2:  2  czerwca 2023r.(deklarację należy złożyć do 7  lutego 2023r. lub 7 kwietnia 2023r. dla uczniów którzy nie zdali egzaminu w Sesji 1.); część praktyczna 1 – 18 czerwca 2023r. – kwalifikacje dwuliterowe

Imienne terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń 2023
[pdf pobierz] lub zaloguj się na  konto SIOEPKZ (gdansk.epkz.cke.edu.pl).

Data wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, certyfikatów zawodowych oraz dyplomów w roku szkolnym 2022/2023:

Sesja 1: 7 kwietnia 2023r. (wyniki można sprawdzać w SIOEPKZ od 31 marca 2023r.)

Sesja 2: 8 września 2023r. (wyniki można sprawdzać w SIOEPKZ od 31 sierpnia 2023r.)

 UWAGA!!! W przypadku nieobecności zdającego na egzaminie z przyczyn losowych lub zdrowotnych, pełnoletni zdający lub rodzic niepełnoletniego zdającego składa do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu wniosek o termin dodatkowy wraz z załącznikami dokumentującymi nieobecność.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego [docx]

Materiały i przybory pomocnicze:

  • kwalifikacje zdawane w ZSB [doc]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2022/2023 [kwalifikacje dwuliterowe – formuła 2017] [kwalifikacje trzyliterowe – formuła 2019]

UWAGA ABSOLWENCI!!!

W przypadku absolwentów trzecie i kolejne podejście do egzaminu jest płatne i wynosi: 232,32 zł za cały egzamin (77,44 zł za część pisemną i 154,88 zł za część ‎praktyczną)‎. Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_numer kwalifikacji oraz 5 ostatnich cyfr numeru pesel. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE  (ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk) nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

Absolwenci,  którzy zdali egzamin poprawkowy i posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję okręgową. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek absolwenta. Wzór wniosku [pdf].

 


 

Więcej informacji o egzaminach można znaleźć na stronie internetowej
OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl

Serwis internetowy absolwentów z lat ubiegłych (do roku 2020): http://wyniki.oke.gda.pl/

Skip to content