Egzaminy



Szczegółowy harmonogram [pdf]




Egzamin maturalny

 • Informacja o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2023/2024  [pdf]
 • Deklaracja przystąpienia do egzaminu, informacja jak poprawnie wypełnić deklarację, informacja dla absolwentów o ewentualnych opłatach   [docx]. Strona do składania e-deklaracji https://ziu.gov.pl/login E – deklarację można złożyć wykorzystując login i hasło uzyskane od wicedyrektora szkoły lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu bądź bankowości elektronicznej. Szczegóły można znaleźć na str.37-38 „Informacji o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2023/2024″
 • Termin złożenia deklaracji wstępnej   2 października 2023r., ostatecznej   7 lutego 2024r.
 • Szkolny harmonogram w terminie głównym [doc]
 • Harmonogram egzaminu w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym [pdf]
 • Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym 9 lipca 2024r.

 • Egzamin w terminie dodatkowym  i poprawkowym [doc].
 • Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w nowej formule egzaminu [doc]
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 [pdf]

 


 Egzamin zawodowy

 • Terminy egzaminów  w roku szkolnym 2023/2024:


Sesja 1:
  09 – 20 stycznia 2024r. (deklarację należy złożyć do 15 września 2023r.)


Sesja 2:
03  – 19  czerwca 2024r. (deklarację należy złożyć do 7  lutego 2024r. lub 4 kwietnia 2024r. dla uczniów którzy nie zdali egzaminu w Sesji 1.)

 • Imienne terminy egzaminów zawodowych w Sesji 2 – czerwiec  2024
  TECHNIKUM [pdf]
  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA [pdf]
  lub zaloguj się na  konto SIOEPKZ (gdansk.epkz.cke.edu.pl).
 • Data wydawania  certyfikatów zawodowych  w roku szkolnym 2023/2024:
  Sesja 1: 8 kwietnia 2024r. (wyniki można sprawdzać w SIOEPKZ od 27 marca 2024r.)
  Sesja 2: 9 września 2024r. (wyniki można sprawdzać w SIOEPKZ od 30 sierpnia 2024r.)
 • Data wydawania dyplomów dla absolwentów z 2024r.
  Sesja 1: 24 maja 2024r.
  Sesja 2: 9 września 2024r.
 • UWAGA ZDAJĄCY!!!
  —W przypadku nieobecności zdającego na egzaminie z przyczyn losowych lub zdrowotnych, pełnoletni zdający lub rodzic niepełnoletniego zdającego składa do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu wniosek o termin dodatkowy wraz z załącznikami dokumentującymi nieobecność
  — Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego [docx]
  — Materiały i przybory pomocnicze – kwalifikacje zdawane w ZSB [doc]
  — Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2023/2024  [ formuła 2019]
 • UWAGA ABSOLWENCI Z LAT PRZED ROKIEM 2024!!!
  — W przypadku absolwentów trzecie i kolejne podejście do egzaminu jest płatne i wynosi: 250,25 zł za cały egzamin (83,42 zł za część pisemną i 166,83 zł za część ‎praktyczną)‎. Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_numer kwalifikacji oraz 5 ostatnich cyfr numeru pesel. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE  (ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk) nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.
  — Absolwenci,  którzy zdali egzamin w terminie poprawkowym i posiadają świadectwa/certyfikaty potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej mogą otrzymać dyplom  zawodowy wydawany przez komisję okręgową (OKE Gdańsk). Dyplom zawodowy wydaje się na wniosek absolwenta. Wzór wniosku [pdf].

 


 

Więcej informacji o egzaminach można znaleźć na stronie internetowej
OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl

Serwis internetowy absolwentów z lat ubiegłych (do roku 2020): http://wyniki.oke.gda.pl/

Skip to content