EgzaminyEgzaminy poprawkowe – sierpień 2021

Terminy egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów Technikum oraz Branżowej Szkoły  [docx]

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) godz. 9:00 [komisje]Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. [pdf]


 Egzamin maturalny

 

Darmowa witryna internetowa umożliwiająca szybkie i czytelne wypełnienie deklaracji maturalnej: https://deklaracja.edu.pl/

Informacja o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2020/2021  [pdf]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu   [docx]

Termin złożenia deklaracji wstępnej   30 września 2020r., ostatecznej   7 lutego 2021r.

Harmonogram egzaminu w terminie głównym [doc]

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym 5 lipca 2021r.

Egzamin w terminie dodatkowym  i poprawkowym [doc].

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) godz. 9:00 [komisje]
 

Wyniki egzaminu maturalnego  w terminie poprawkowym 10 września 2021r.

Materiały i przybory pomocnicze, z których zdający mogą korzystać w części pisemnej egzaminu maturalnego w nowej formule egzaminu [doc]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 [pdf]

 


 Egzamin zawodowy

Terminy egzaminów pisemnych w roku szkolnym 2020/2021:

Sesja 1: 12 stycznia 2021r. (deklarację należy złożyć do 11 września 2020r.) – kwalifikacje jednoliterowe

Sesja 1: 12 stycznia 2021r. (deklarację należy złożyć do 15 września 2020r.) – kwalifikacje dwuliterowe

Sesja 2: 22 czerwca 2021r.(deklarację należy złożyć do 21 lutego 2021r. lub 8 kwietnia 2021r. dla uczniów którzy nie zdali egzaminu w Sesji 1.) – kwalifikacje jednoliterowe

Sesja 2: 22 czerwca 2021r.(deklarację należy złożyć do 7  lutego 2021r. lub 8 kwietnia 2021r. dla uczniów którzy nie zdali egzaminu w Sesji 1.) – kwalifikacje dwuliterowe
Sesja 2: 8-12 czerwca 2021r.(deklarację należy złożyć do 7  lutego 2021r.) – kwalifikacje trzyliterowe

Terminy egzaminów praktycznych – według indywidualnych harmonogramów dla kwalifikacji dwuliterowych oraz trzyliterowych, dostępnych na koncie SIOEPKZ (gdansk.epkz.cke.edu.pl) ; dla kwalifikacji jednoliterowych harmonogramy do odbioru w sekretariacie.

Data wydawania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021:

Sesja 1: 31 marca 2021r.

Sesja 2: 31 sierpnia 2021r.

 

Harmonogram egzaminu w sesji 2. czerwiec/lipiec 2021 [doc]

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego [docx] – uczeń składa deklarację na 4 miesiące przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający, który przystąpił do egzaminu, otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.

Materiały i przybory pomocnicze:

  • kwalifikacje zdawane w ZSB [doc]
  • komunikat dyrektora CKE – kwalifikacje jednoliterowe [html]
  • komunikat dyrektora CKE – kwalifikacje dwuliterowe [html]
  • komunikat dyrektora CKE – kwalifikacje trzyliterowe [html]

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2020/2021 [formuła 2012 i 2017] [formuła 2019]

UWAGA ABSOLWENCI!!!

W przypadku absolwentów trzecie i kolejne podejście do egzaminu jest płatne i wynosi: 222,53 zł za cały egzamin (74,18 zł za część pisemną i 148,35 zł za część ‎praktyczną)‎. Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_numer kwalifikacji. Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE  (ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk) nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

Absolwenci,  którzy zdali egzamin poprawkowy i posiadają świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mogą otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję okręgową. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydaje się na wniosek absolwenta. Wzór wniosku [pdf].

 


 

Więcej informacji o egzaminach można znaleźć na stronie internetowej
OKE w Gdańsku: www.oke.gda.pl

Serwis internetowy absolwentów z lat ubiegłych (do roku 2020): http://wyniki.oke.gda.pl/

Skip to content