Rekrutacja

  • Oferta szkoły (kierunki kształcenia) [html]

  • Harmonogram naboru do technikum i branżowej szkoły I stopnia

    2termin

 

Podania należy składać w sekretariacie szkoły we Włocławku,  ul. Nowomiejska 25, pokój nr 2.

  • Do szkół na podbudowie gimnazjum  bierzemy pod uwagę:

– punkty za egzamin gimnazjalny
– punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do Technikum i ZSZ – fizyka
– punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – punkty za osiągnięcia w gimnazjum np. olimpiady, konkursy, osiągnięcia sportowe
– punkty za ocenę zachowania

Wymagane dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do klasy pierwszej
2. podanie powinno zawierać:

a) nazwisko,
b) imiona ucznia,
c) adres zamieszkania,
d) PESEL ucznia,
e) imiona rodziców,
f) nazwę szkoły –  technikum lub zasadnicza szkoła zawodowa,
g) zawód np. murarz – tynkarz  lub technik budownictwa,

3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły ( wstępnie – kopia ),
4. oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym ( wstępnie – kopia ),
5. trzy fotografie,
6. zaświadczenie o osiągnięciach sportowych lub artystycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym, laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają odpowiednie zaświadczenia.
7. zaświadczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia zawodowego (druki wydaje sekretariat ZSB)

  • Regulamin rekrutacji   [doc]