Betoniarz – zbrojarz

ZAWÓD: BETONIARZ – ZBROJARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie betoniarz – zbrojarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac betoniarskich i zbrojarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
• organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót betoniarskich
i zbrojarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.
i ochrony środowiska,
• posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień,
• czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
• wykorzystywania norm i instrukcji,
• wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
• wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
• sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
• oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
• komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
• wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych, w zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej, a także w zakładach produkcji zbrojenia.

PREDYSPOZYCJE:

• sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo – ruchowa,
• wystarczająca siła mięśniowa,
• zdolność skupienia i podzielność uwagi,
• umiejętność przewidywania niebezpiecznych zdarzeń i zagrożeń,
• odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
• umiejętności współpracy w grupie,
• opanowanie i wyobraźnia przestrzenna.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie betoniarz – zbrojarz.

 

Skip to content