Monter izolacji przemysłowych

ZAWÓD: MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

OPIS ZAWODU:

Monter izolacji przemysłowych wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, ale także obowiązującymi normami i instrukcjami.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • dobry stan zdrowia,
 • brak lęku przed wysokością, szczególnie podczas wykonywaniu robót na rusztowaniach,
 • brak reakcji alergicznych na substancje chemiczne stosowane w robotach izolacyjnych,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie oraz zrównoważenie emocjonalne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Do zadań zawodowych montera izolacji przemysłowych należy:

 • wykonywanie izolacji termicznych ciepłochronnych zbiorników, kotłów, elektrofiltrów w elektrowniach i ciepłowniach, urządzeń technologicznych, rurociągów, zaworów i kołnierzy w różnego typu zakładach przemysłowych;
 • wykonywanie izolacji zimnochronnych rurociągów, zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów, w szczególności w rafineriach, zakładach chemicznych, na platformach wiertniczych i w przemyśle spożywczym;
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych wentylatorów przemysłowych, turbin i innych urządzeń przemysłowych, stanowiących źródło hałasu;
 • wykonywanie izolacji ogniochronnych zabezpieczających różne obiekty i instalacje przemysłowe przed ogniem, w szczególności na platformach wiertniczych i w rafineriach;
 • wykonywanie izolacji instalacji technicznego wyposażenia budynków: izolacji termicznych i przeciwroszeniowych instalacji c.o. i ciepłej wody, izolacji akustycznych i ogniochronnych instalacji wentylacji, izolacji zimnochronnej i przeciwroszeniowej instalacji klimatyzacji;
 • wykonywanie robót towarzyszących, takich jak: wykonywanie i montaż płaszcza ochronnego dla izolacji, wykonywanie i montaż konstrukcji wsporczej i nośnej dla izolacji i płaszcza ochronnego;
 • sporządzanie szkiców roboczych i rysunków izometrycznych wykonywanych izolacji przemysłowych;
 • wykonywanie pomiarów z natury i szkiców inwentaryzacyjnych;
 • organizowanie, użytkowanie i likwidowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, przepisami ochrony przeciwpożarowej;
 • zamawianie materiałów do robót izolacyjnych i towarzyszących, ich transportowanie i składowanie;
 • konserwowanie narzędzi i sprzętu do ręcznego i mechanicznego wykonywania robót izolacyjnych;
 • wykonywanie towarzyszących prostych prac blacharskich i antykorozyjnych w zakresie związanym z montażem izolacji przemysłowej;
 • ocenianie jakości wykonanej pracy i bieżące usuwanie dostrzeżonych usterek
 • wykonywanie konserwacji, remontu i naprawy oraz demontażu starej izolacji.

Wykwalifikowany monter izolacji przemysłowych może również:

nadzorować innych pracowników;

wykonywać przedmiary i obmiary robót;

dokonywać rozliczeń materiałowych;

sporządzać kalkulację kosztów oraz obliczać należności za wykonaną pracę.

Skip to content