Technik inżynierii sanitarnej

ZAWÓD: TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik inżynierii sanitarnej jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.

Technik inżynierii sanitarnej:
• potrafi zaprojektować i wykonać instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno – klimatyzacyjne
• kontroluje eksploatację i zajmuje się naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
• sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
• zna zasady prowadzenia dokumentacji budowy,
• może sprawować nadzór budowlany oraz kierować zespołem ludzi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:
• w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci  i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
• przedsiębiorstwach budowlanych,
• laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
• biurach projektowych,
• hurtowniach materiałów budowlanych,
• administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
• instytucjach naukowo-badawczych.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• dobry stan zdrowia,
• sprawność fizyczna i ruchowa,
• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
• pamięć wzrokowa,
• koncentracja i podzielność uwagi,
• refleks, spostrzegawczość,
• brak lęku przestrzeni i wysokości,
• gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym,  uzyskaniem tytułu technika urządzeń sanitarnych oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Skip to content