Technik technologii ceramicznej

ZAWÓD: TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik technologii ceramicznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania i nadzorowania zadań składających się na szeroko pojęty proces wytwarzania wyrobów ceramicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w kierunku technik technologii ceramicznej:
• organizuje, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, pracę zespołom pracowników w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesów technologicznych i wysoką jakość wyrobów ceramicznych,
• nadzoruje lub wykonuje zadania składające się na proces wytwarzania wyrobów ceramiki budowlanej, fajansu, ceramiki technicznej specjalnych rodzajów, tj.: zakupu, składowania i przerobu surowców, przygotowywania mas i gęstw oraz formowania, suszenia, pakowania i ekspedycji gotowych wyrobów,
• nadzoruje lub wykonuje zadania związane z obsługiwaniem pieców, maszyn formujących, szkliwiących, wykorzystywanych przy produkcji płytek ceramicznych, ceramiki budowlanej, porcelany użytkowej i elektrotechnicznej, porcelany sanitarnej
i kamionki, a także materiałów ogniotrwałych i ściernych,
• projektuje proste układy sterowania maszynami i procesami technologicznymi,
• sprawuje kontrolę nad prawidłową eksploatacją maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przemyśle ceramicznym,
• posługuje się urządzeniami komputerowymi i programami obliczeniowymi do celów technologicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Technik technologii ceramicznej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach oraz firmach produkcyjnych na stanowiskach związanych z obsługą urządzeń oraz organizacją,  kontrolą 
i nadzorowaniem procesów technologicznych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• umiejętność pracy według ściśle określonych zasad,
• dobra koordynacja wzrokowo – ruchowa,
• chęć dokształcania się,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność, spostrzegawczość,
• dokładność i precyzyjność,
• wyobraźnia przestrzenna,
• zdolności plastyczne, refleks i podzielność uwagi
• zdolności organizacyjne.
• refleks, spostrzegawczość,
• brak lęku przestrzeni i wysokości,
• gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym,  uzyskaniem tytułu technika technologii ceramicznej oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Skip to content