Technik geodeta

ZAWÓD: TECHNIK GEODETA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik geodeta jest przygotowanie absolwenta do:
• przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i sporządzania na ich podstawie map i podkładów geodezyjnych, map ewidencyjnych i topograficznych,
• sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,
• udziału w realizacji budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych,
a w szczególności prowadzenia i obsługi montażu budowli,
• dokonywania pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli,
• sporządzania końcowej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych obiektów.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:
• rozróżniać metody i narzędzia do opracowań geodezyjno – kartograficznych,
• dobierać metody pozyskiwania danych o terenie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy,
• posługiwać się optycznymi i elektronicznymi instrumentami, aparaturą pomiarową oraz sprzętem geodezyjnym,
• dobierać instrumenty i metody pomiaru do wymaganej dokładności prac geodezyjnych,
• projektować i  zakładać i szczegółowe i pomiarowe osnowy geodezyjne,
• wykonywać pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno – wysokościowe,
• sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem określonych technik komputerowych,
• przetwarzać dane pomiarowe na dane numeryczne lub graficzne;
• sporządzać mapy sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych oraz danych pozyskanych innymi metodami,
• opracowywać geodezyjnie plany realizacyjne obiektów budowlanych,
• prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych oraz kontrolować  ich przestrzenne usytuowanie,
• dokonywać pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków oraz budowli
• inwentaryzować stan zagospodarowania terenu,
• pozyskiwać i opracowywać dane do prowadzenia i aktualizacji katastru nieruchomości,
• analizować źródłową dokumentację geodezyjną i prawną oraz wykonywać czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem, podziałem, scaleniem
i wywłaszczeniem nieruchomości,
• wytyczać i inwentaryzować sieci uzbrojenia terenu oraz obsługiwać kataster obiektów uzbrojenia terenu,
• obsługiwać systemy geoinformacyjne,
• prowadzić obsługę administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii
i gospodarki nieruchomościami,
• przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
• organizować stanowisko pracy zgodnie w wymaganiami ergonomii,
• stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta może być zatrudniony w:
• przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,
• ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
• urzędach administracji publicznej.
Absolwent może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• odpowiedzialność,
• systematyczność i dokładność,
• zrównoważenie emocjonalne,
• koncentracja i podzielność uwagi,
• wyobraźnia przestrzenna,
• zainteresowania techniczne i przyrodnicze,
• orientacja w terenie,
• odporność na zmienne warunki pracy,
• dobry stan zdrowia,
• dobry wzrok.

Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym,  uzyskaniem tytułu technika geodety oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Skip to content