Technik budownictwa

ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli
i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
• organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi,
• wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych,
• korzystania z dokumentacji budowlanej,
• dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych,
• wykonywania i organizowania prac pomocniczych oraz naprawczych, remontowych
i rozbiórkowych,
• opracowywania projektów organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy oraz doboru metod realizacji robót budowlanych, 
• dokonywania inwentaryzacji obiektów istniejących,
• prowadzenia dokumentacji budowy,
• wykonywania kalkulacji robót i sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych,
• wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik budownictwa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:
• przedsiębiorstwach budowlanych,
• wytwórniach prefabrykatów,
• laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
• biurach projektowych,
• hurtowniach materiałów budowlanych,
• administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
• instytucjach naukowo-badawczych,
• pracowniach konserwacji zabytków.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• dobry stan zdrowia,
• sprawność fizyczna i ruchowa,
• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
• pamięć wzrokowa,
• koncentracja i podzielność uwagi,
• refleks,
• brak lęku przestrzeni i wysokości,
• gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych,
• spostrzegawczość.
Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym,  uzyskaniem tytułu technika budownictwa oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Skip to content