Technik architektury krajobrazu

ZAWÓD: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz  nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
• posługiwania się  dokumentacją techniczną, wykonywania szkiców roboczych
i rysunków budowlanych,
• przeprowadzania inwentaryzacji istniejących obiektów,
• planowania  zagospodarowania elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb,
• dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonania określonych zadań, z uwzględnieniem przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
• urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień,
• projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
• pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu,
• prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:
• przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni – ogrody, parki, skwery,
• instytucjach, w których znajdują się tereny zieleni – zakłady przemysłowe, szpitale, osiedla mieszkaniowe i inne,
• przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania
i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu np. gminnych wydziałach architektury na stanowisku asystenta projektanta.
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

• dobry stan zdrowia,
• sprawność fizyczna i ruchowa,
• koordynacja wzrokowo-ruchowa,
• wyobraźnia i orientacja przestrzenna,
• pamięć wzrokowa,
• rozróżnianie barw i wrażliwość estetyczna,
• zainteresowania biologią, ogrodnictwem, przyrodą i ochroną środowiska,
• gotowość do pracy w złych warunkach atmosferycznych i odporność na długotrwały wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Czteroletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem zawodowym,  uzyskaniem tytułu technika architektury krajobrazu oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 

Skip to content