Murarz – tynkarz

ZAWÓD: MURARZ – TYNKARZ

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
• organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót murarskich
i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż.
i ochrony środowiska,
• rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich (podstawowych i pomocniczych) oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
• posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień,
• czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
• wykorzystywania norm i instrukcji,
• wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
• wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
• wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
• sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
• oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
• komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
• wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

Zadania zawodowe murarza to:
• analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,
• tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
• ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
• przygotowywanie zapraw murarskich,
• obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich,
• wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości,
• wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi,
• wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
• wykonywanie łuków i sklepień,
• wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina,
• murowanie gzymsów i attyk, murowanie kominów,
• wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym,
• osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej,
• spoinowanie ścian,
• licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem,
• układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach,
• montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
• montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:
• na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych,
• w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, 
Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

PREDYSPOZYCJE:
• ogólny dobry stan zdrowia,
• sprawność układu kostno – stawowego,
• odporność na lęk wysokości,
• wyobraźnia przestrzenna,
• spostrzegawczość, umiejętność koncentracji uwagi i podzielność uwagi,
• zrównoważenie emocjonalne,
• odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz – tynkarz.

 

Skip to content