Monter izolacji budowlanych

ZAWÓD: MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

Opis zawodu:

Monter izolacji budowlanych wykonuje izolacje wodochronne, termiczne, akustyczne i przeciwdrganiowe, a także antykorozyjne i chemoodporne obiektów budowlanych oraz urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze.

Zadania zawodowe montera izolacji budowlanych obejmują:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie zakresu i rodzaju robót izolacyjnych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn,
 • dobieranie i ocenianie pod względem jakości i zastosowania materiałów izolacyjnych,
 • organizowanie stanowiska pracy i transportu materiałów,
 • wykonywanie podstawowych robót murarskich, tynkarskich, betoniarskich, ciesielskich, malarskich, ślusarskich,
 • przygotowywanie podłoży pod różnego rodzaju izolacje,
 • wykonywanie izolacji wodochronnych (przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, paroszczelnych i paroprzepuszczalnych),
 • wykonywanie izolacji termicznych,
 • docieplanie zewnętrznych ścian budynku przy zastosowaniu wybranego systemu,
 • wykonywanie izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych,
 • wykonywanie izolacji chemoodpornych,
 • wykonywanie powłok (izolacji) antykorozyjnych,
 • wykonywanie zabezpieczeń konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną oraz działaniem ognia,
 • konserwowanie, naprawianie, remontowanie i demontowanie izolacji budowlanych,
 • wykonywanie dylatacji oraz uszczelnień elementów budynków.

Po odpowiednim przeszkoleniu monter izolacji budowlanych może wykonywać izolacje grzybobójcze, przeciwogniowe oraz osuszać ściany budynku.

Monter izolacji budowlanych podczas wykonywania zadań zawodowych stosuje odpowiednie materiały, narzędzia i sprzęt pomocniczy oraz urządzenia i maszyny budowlane. Może wykonywać zawód na wolnym powietrzu (np. podczas wykonywania izolacji wodochronnych, nakładania powłok antykorozyjnych na przewody sieci ciepłowniczej), na wysokości (np. przy docieplaniu zewnętrznych ścian budynku),  w pomieszczeniach (np. podczas montowania izolacji przeciwdrganiowych w urządzeniach przemysłowych).

Monter izolacji budowlanych prawie zawsze pracuje w zespole ludzi i współpracuje ze swoimi zwierzchnikami. Liczebność zespołu zależy od zadania zawodowego i jego pracochłonności. Praca montera wykonywana jest z reguły pod kierownictwem brygadzistów oraz kierownika robót. Obowiązujące godziny pracy montera izolacji budowlanych są stałe, jednak ze względu na sezonowość wykonywanych prac oraz występujące uciążliwości pracy związane ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, np. opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr, prace w okresie letnim mogą być prowadzone na dwie zmiany.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE:

 • dobry stan zdrowia,
 • brak lęku przed wysokością, szczególnie  podczas wykonywaniu robót na rusztowaniach,
 • brak reakcji alergicznych na substancje chemiczne stosowane w robotach izolacyjnych,
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • odpowiedzialność i zdyscyplinowanie oraz zrównoważenie emocjonalne.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Monterzy izolacji budowlanych pracują najczęściej w firmach budowlanych, budowlano-montażowych, remontowych oraz w warsztatach rzemieślniczych.  Monter izolacji budowlanych może założyć własną firmę.

Typowe stanowiska pracy są związane z:

 • przygotowywaniem materiałów izolacyjnych do montażu,
 • montowaniem i demontowaniem rusztowań,
 • przygotowywaniem podłoża pod izolację,
 • wykonywaniem izolacji wodochronnych,
 • wykonywaniem izolacji termicznych,
 • wykonywaniem izolacji akustycznych i przeciwdrganiowych,
 • wykonywaniem izolacji chemoodpornych,
 • wykonywaniem powłok antykorozyjnych na powierzchni metalu,
 • wykonywaniem zabezpieczeń konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną,
 • wykonywaniem robót murarsko-tynkarskich, malarskich, ślusarskich i innych pomocniczych,
 • konserwacją i naprawą maszyn, urządzeń i sprzętu.

Stanowiska pracy montera izolacji budowlanych są zazwyczaj ruchome i zmienne, ze względu na procesy technologiczne występujące w  budownictwie i wykonawstwie izolacji.  Zorganizowane są najczęściej bezpośrednio na placu budowy oraz w nie wykończonych obiektach budowlanych, często na dużych wysokościach oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca w tym zawodzie może być również wykonywana w wykopach, w tunelach, w środowisku chemicznie agresywnym lub zawilgoconym, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wibracji. Stanowiska pracy związane z kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych wymagają posiadania uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego. Warunkiem ich uzyskania jest posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego, dyplomu mistrza i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane.

Skip to content