Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim

Cel ogólny:

Wzrost adaptacyjności uczniów technikum do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe:

a) przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych kwalifikacji pożądanych na rynku pracy przez organizację specjalistycznych zajęć zawodowych;
b) podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem obcym przez organizację dodatkowych zajęć;
c) podniesienie wiedzy uczniów o nowoczesnych rozwiązaniach organizacyjnych i technologicznych przez organizację branżowych wyjazdów studyjnych;
d) wzrost praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez organizację zajęć z przedsiębiorczości;
e) podniesienie zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez uruchomienie zajęć wyrównawczych z matematyki oraz zajęć w CKP-ach;
f) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów przez zapewnienie realizacji miesięcznych praktyk zawodowych u pracodawców;
g) podniesienie samooceny i motywacji uczniów do przyjęcia odpowiedzialności za własną karierę zawodową poprzez organizację zajęć z doradcą zawodowym;
h)podniesienie jakości kształcenia przez wyposażenie ich w nowoczesne materiały dydaktyczne
i stworzenie warunków do wypracowania systemowych i efektywnych form ich współpracy
z pracodawcami;
i) podniesienie jakości kształcenia przez aktualizowanie programów nauczania przedmiotów zawodowych do potrzeb rynku pracy;
j) podniesienie jakości kształcenia przez stworzenie warunków do uruchomienia nowego kierunku
i) specjalności kształcenia;

Koordynator szkolny projektu: Jarosław Wiśniewski
Lider projektu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

Skip to content