Aktualności

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

STYPENDIUM SZKOLNE

W dniach 01.09.2020 r.- 15.09.2020 r., rodzice uczniów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być w roku 2020 większa niż 528 zł netto. Dochód wykazywany jest za miesiąc sierpień. Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek można pobrać w szkole (gabinet pedagoga szkolnego); w holu Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, pokój 3A lub ze strony internetowej http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/
Wnioski należy składać do dnia 15.09.2020 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z dopiskiem ‘’stypendium szkolne’’ (ze względu na COVID- 19 wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy wrzucać do urny) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.
Zwracamy uwagę, że ze względu na koronawirusa, w MOPR wydłużona jest obsługa dokumentów (dezynfekcja i kwarantanna dokumentów). Sugerowany termin na składanie wniosków w MOPR przy ul. Ogniowej 8/10 to maksymalnie 7 września 2020r.
Świadczenia wychowawcze „500+” i świadczenie „Dobry Start” nie należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w szczególności:
1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego;
2) utratą mienia znacznej wartości;
3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów;
4) urodzeniem dziecka przez uczennicę;
5) innymi szczególnymi okolicznościami.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.
Wniosek pobiera się w szkole (gabinet pedagoga szkolnego) a składa osobiście w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek. Wysokość zasiłku uzależniona jest od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie wypłaty podejmuje Prezydent Miasta Włocławek lub osoba upoważniona. O tą formę pomocy można ubiegać się przez cały rok szkolny, ale tylko w ciągu dwóch miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Skip to content