Aktualności

PRYMUSI ZAWODU KUJAW I POMORZA (2018/2019) stypendia dla uczniów szkół zawodowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REKRUTACJA 2018/2019

Wniosek zgłoszeniowy, który należy wypełnić, aby aplikować do projektu jest umieszczony w sekcji Menu, w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Można także do niego dotrzeć klikając w następujący link: https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl/94,dokumenty-do-pobrania.

Warunki uczestnictwa w projekcie

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

1) uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, od roku szkolnego 2020/2021 o stypendium mogą ubiegać się również uczniowie I klasy szkoły Branżowej II stopnia;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Wypełnione i wydrukowane wnioski wraz z pozostałymi należy złożyć do dnia 20 września 2018 roku do pedagoga szkolnego (A. Ostrowska).

Skip to content