Aktualności

Stypendium szkolne i wyprawka szkolna 2016/2017

Formularze wniosków o stypendium szkolne można pobrać u pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej

http://www.bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/

Formularze wniosków o wyprawkę szkolna można pobrać u pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej

http://www.bip.um.wlocl.pl/wyprawka-szkolna/

Prosimy wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne i wyprawkę szkolną o składanie kompletnej dokumentacji.

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do: uczniów :

 • słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klas:
 • VI szkoły podstawowej
 • III gimnazjum
 • szkołach ponadgimnazjalnych
 • lub w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • oraz dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty,

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:

 • w terminie do 6 września 2016r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017
 • Do wniosku należy dołączyć tylko:
  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Zwrotu kosztów zakupu dokonana dyrektor po przedstawieniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. )
 • WYSOKOŚĆ WYPRAWKI SZKOLNEJ jest zależna od klasy, do której uczęszcza uczeń, od rodzaju niepełnosprawności oraz od rodzaju podręczników, z których uczeń korzysta i wynosi od 175 zł do 770 zł.
Skip to content