Aktualności

Uwaga!! Praca w Niemczech na okres wakacji 2012

Jeśli masz ukończone 18 lat, dobrze znasz język niemiecki możesz starać się o wakacyjną pracę w Niemczech.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że partner niemiecki Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła    formularze    zgłoszeniowe,    które    po    wypełnieniu    przez    uczniów udostępniane są niemieckim pracodawcom. Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

–       2 egzemplarze podania „Bewerbung 2012” wypełnione w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi,

–       1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego „Beschenigung Ciber Deutschkenntnisse” z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem lektora/nauczyciela języka niemieckiego,

–       1   egzemplarz      zaświadczenia      o      wpisie      na      listę      uczniów „Immatrikulationsbescheinigung”    z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej,

–       1   egzemplarz   oświadczenia   wyrażającego   zgodę   na   przetwarzanie   danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

–       1     egzemplarz     oświadczenia     potwierdzającego     zapoznanie,     akceptacje i otrzymanie   warunków   zatrudnienia   zawartych   w   informacji   dla   studentów
„Ferienbeschaftigung in Deutschland fur auslandische Studenten, Stand:  October 2011″.

–       Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 Właściwe dokumenty można pobrać ze strony wwvv.wup.torun.pl/praca.

Osoby  zainteresowane   chcące   skorzystać  z  oferty   proszone   są o  składanie kompletu prawidłowo uzupełnionych dokumentów w terminie do 03.01.2012 r. pocztą na adres:   Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32  87-100 Toruń    lub osobiście w:

–       Wojewódzkim    Urzędzie    Pracy   w   Toruniu,    ul.    Szosa   Chełmińska   30/32, pokój nr 105, tel. 56 6693908,

–       Oddziale Zamiejscowym WUP w Bydgoszczy,  ul.  Paderewskiego 26,  l piętro pokój 7, tel. 52 3399525,

–       Oddziale    Zamiejscowym    we   Włocławku,    ul.    Bulwary  5b,       III    piętro pokój 36,  54411-21-40.

  Pedagodzy ZSB wraz z nauczycielami języka niemieckiego  oferują pomoc w kompletowaniu dokumentów.

 Ponadto informuje się, że:

–    strona niemiecka nie będzie akceptowała życzeń co do lokalizacji miejsca pracy,

  • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na    listę    studentów    „Immatrikulationsbescheinigung”,     który    będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
  • ZAV akceptuje  tylko  dokumenty zgodne  z w/w wzorami  z  oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
  • Podanie „Bewerbung 2012” należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną, odrzucone),
  • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o  nią bezpośrednio u  pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania  studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i   przez   pracodawcę zostaną odrzucone;
  • Studenci/uczniowie posiadający pracodawcę niemieckiego, który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;

•    Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach  rolnych. Większość   uczniów   i  studentów   powinna   nastawić   się   na   zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

  • Czas   pracy,   wynagrodzenie   oraz   pozostałe   warunki   pracy   odpowiadają uregulowaniom   taryfowym   lub   normom   przyjętym   na   danym   obszarze. Wynagrodzenie    płatne   jest   przeważnie    na    koniec   miesiąca,    dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
  • Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
  • Ponieważ    studenci/uczniowie    nie    mają    w    Niemczech    ustawowego ubezpieczenia     chorobowego,     powinni     koniecznie     zawrzeć     umowę ubezpieczeniową   w   Polsce,   w   ramach   której   pokryte   zostaną   koszty ewentualnej choroby.
  • Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku   zapewnienia   studentowi/uczniowi   zakwaterowania,   ale   często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
  • Studenci/uczniowie   podejmujący   zatrudnienie   w   gastronomii,   przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.
Skip to content